परिषद..जिकडे – तिकडे चोहिकडे…

0
878

79 वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा लाभलेल्या आणि शतकी वाटचाल करणारी मराठी पत्रकार परिषद आज राज्याच्या 36 जिल्हयात आणि 360  पैकी 322 तालुक्यात कार्यरत आहे.एवढी व्याप असलेली मराठी पत्रकार परिषद ही देशातली एकमेव पत्रकार संघटना आहे. पुढील काळात तालुके अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे.त्यासाठी लवकरच तालुका अध्यक्षांचे संमेलन घेतले जाणार आहे.

आपला महाराष्ट्र 36 जिल्हे 360 तालुके 

महाराष्ट्रातील तालुके ( जिल्हानिहाय)

मुंबई उपनगर जिल्हा

अंधेरी

बोरिवली

कुर्ला( मुलुंड)

कोंकण विभाग  ५ जिल्हे   ४७  तालुके 

पालघर जिल्हा (८)

वसई-विरार

पालघर

डहाणू

तळासरी

जव्हार

मोखाडा

वाडा

विक्रमगड

ठाणे जिल्हा (7)

ठाणे

कल्याण

मुरबाड

भिवंडी

शहापूर

उल्हासनगर

अंबरनाथ

रायगड जिल्हा ( १५ )

अलिबाग

मुरूड

उरण

पनवेल

कर्जत

खालापूर

पेण

मुरूड

माणगाव

महाड

श्रीवर्धन

म्हसळा

सुधागड़

पोलादपुर

तळा

रत्नागिरी जिल्हा (९)

मंडणगड

दापोली

खेड

चिपळूण

गुहागर

संगमेश्‍वर

रत्नागिरी

लांजा

राजापूर


सिंधुदुर्ग जिल्हा (८)

दोंडामार्ग

सावंतवाडी

वेंगुर्ला

कुडाळ

मालवण

कणवकवली

देवगड

वैभववाडी

पश्‍चिम महाराष्ट्र  ७ जिल्हे ८८ तालुके 

पुणे जिल्हा १४ 

पुणे शहर

हवेली

पिंपरी-चिंचवड

मावळ

शिरूर

भोर

पुरंदर

वेल्हे

आंबेगाव

दौड

बारामती

इंदापूर

जुन्नर

खेड ( राजगुरूनगर )

सातारा जिल्हा(11)

सातारा

कराड

वाई

महाबळेश्‍वर

फलटण

माण

खटाव

कोरेगाव

पाटण

जावळी

खंडाळा

कोल्हापूर जिल्हा (12)

कागल

करवीर

भुदरगड

पन्हाळा

शिरोळा

हतकणंगले

आजरा

चंदगड

गगणबावडा

राधानगरी

शाहूवाडी

गडहिंगलज

सांगली जिल्हा ( 11)

सांगली

मिरज

तासगाव

कवठा-महांकळे

जत

खानापूर

पलूस

आटपाडी

वालवा

कडेगाव

32 शिराळा

सोलापूर जिल्हा (11)

अक्कलकोट

बार्शी

करमाळा

मेढा

माळशिरस

मंगळवेढा

मोहळ

पंढरपूर

सांगोला

सोलापूर ( उत्तर)

सोलापूर (दक्षिण )

नगर जिल्हा (14)

अकोले

जामखेड

कर्जत

कोपरगाव

नगर

नेवासा

पारनेर

पाथर्डी

राहाता

राहुरी

संगमनेर

शेवगाव

श्रीगोंदा

श्रीरामपूर

नाशिक जिल्हा ( 15)

नाशिक

सिन्नर

इगतपुरी

त्र्यंबक

निफाड

येवला

पेठ

दिंडोरी

चंदवड

नांदगाव

सुरगणा

कळवण

देवळा

बागलाण

मालेगाव

उत्तर महाराष्ट्र ३ जिल्हे ३२ तालुके 

धुळे जिल्हा (12)

धुळे

पिंपळनेर

साक्री

नेर

बल्साना

दोंडाईचा

शिरपूर

पळसनेर

वर्शी

नरडाणा

लालिंग

शिरूड

जळगाव जिल्हा (१४ )

जळगाव

जामनेर

चाळीसगाव

धरणगाव

भुसावळ

बुडवाड

यावल

रावेर

मुक्ताईनगर

अंमळनेर

चोपडा

पारोळा

पाचोरा

एरंडोल

नंदुरबार जिल्हा (6) 

नंदुरबार

शहादा

नवापूर

तळोजा

अक्कलकुआ

धाडगाव

मराठवाडा ८ जिल्ल्हे  76 तालुके 

औरंगाबाद जिल्हा (9)

औरंगाबाद

कन्ऩड

सोयगाव

सिल्लोड

फुलंब्री

खुलताबाद

वैजापूर

गंगापूर

पैठण

बीड जिल्हा (11)

बीड

आष्टी

पाटोदा

शिरूर कासार

गेवराई

माजलगाव

वडवणी

केज

धारूर

अंबाजोगाई

परळी

लातूर जिल्हा (10)

लातूर

रेणापूर

अहमदपूर

जळकोट

चाकूर

शिरूर अनंतपाळ

औसा

निलंगा

देवणी

उदगीर

उस्मानाबाद जिल्हा (8)

उस्मानाबाद

तुळजापूर

लोहारा

उमरगा

भूम

परांडा

वाशी

कळंब

जालना जिल्हा (8)

जालना

भोकरदन

जाफ्राबाद

बदनापूर

अंबड

घनसांगवी

परतूर

मंठा

हिंगोली जिल्हा (5)

हिंगोली

सेनगाव

कळंबनुरी

बसमत

औढा नागनाथ

परभणी जिल्हा (9)

परभणी

सोनपेठ

गंगाखेड

पालम

पूर्णा

सेलू

जिंतूर

मानवत

पाथ्री

नांदेड जिल्हा (16)

नांदेड

अर्धापूर

मुखेड

भोकर

उमरी

लोहा

कंधार

किनवट

हिमायतनगर

हदगांव

माहूर

देगलूर

मुखेड

धर्माबाद

बिलोली

नायगाव

विदर्भ विभाग जिल्ल्हे 11 तालुके 114

नागपूर जिल्हा (१३)  

नागपूर ( शहर )

नागपूर ( ग्रामीण )

कामठी

काटोल

नरखेड

सावनेर

कळंबेश्‍वर

रामटेक

मौडा

पारशिवणी

उम्रेड

कुही

भिवापूर

बुलढाणा जिल्हा (१३)

बुलढाणा

चिखली

देऊळगाव राजा

जळगाव जामोद

संग्रामपूर

मलकापूर

मोताळा

नांदुरा

खामगाव

शेगाव

मेहकर

सिंदखेड राजा

लोणार

अकोला जिल्हा (७)

अकोला

अकोट

तेल्हेरा

बालापूर

पातूर

मुर्तजापूर

बार्शी टाकळी

वाशिम जिल्हा (6) 

वाशिम

रिसोड

मालेगाव

मंगरूळपीर

करंजा

मानोरा

अमरावती जिल्हा (१४)

अमरावती

भातुकली

नांदगाव

धामणी

धरणी

अचलपूर

चांदूरबाजार

मोर्शी

वरूड

दर्यापूर

अंजनगाव सूरजी

चांदूर

धामणगाव

तायसा

वर्धा जिल्हा (७)

वर्धा

देवळी

सेलू

आष्टी

करंजा

हिंगणघाट

समुद्रपूर

भंडारा जिल्हा (7)

भंडारा

तुमसर

पौवनी

मोहाडी

साकोली

लखणी

लखनदूर

गोंदिया जिल्हा ( 7)

गोंदिया

तिरोरा

गोरेगाव

अर्जुनी मोरगाव

अंबेगाव

सालेकसा

देवरी

गडचिरोली जिल्हा (११)

गडचिरोली

धानोरा

चामोरसी

मुलचेरा

देसाईगंज

अरमोरी

कुरखेडा

कोरची

अर्णी

भामरागड

सिरोंचा

चंद्रपूर जिल्हा (14)

चंद्रपूर

सावली

बल्हारपूर

पोेभूर्णा

गोंडपिंपरी

चिमूर

वरोरा

भद्रावती

ब्रह्मपुरी

नागभीड

शिंदेवाही

राजूरा

कोरपाना

जिवाती

यवतमाळ जिल्हा (15)

यवतमाळ

आर्णी

बाभूळगाव

कळंब

दारव्हा

डिग्रस

नेर

पुसद

उमरखेड

महागाव

पांढरकवडा

राळेगाव

घाटंजी

मारेगाव

झारी जमणी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here